Home » Het fonds

Het fonds

Het ZwolleFonds is 1 januari 2017 van start gegaan. De uitslag van de stemming voor het ZwolleFonds begin november 2016 toont aan dat er draagvlak is onder de ondernemers voor dit fonds. Ook de gemeente juicht de komst van het ZwolleFonds toe. De werkgroep ZwolleFonds is daarna hard aan het werk gegaan om het ZwolleFonds zo snel mogelijk operationeel te maken. Vele voorbereidingen zijn al getroffen. Deze site wordt regelmatig verder geactualiseerd om iedereen op de hoogte te houden van de laatste stand van zaken.

Op dit moment is de belangenbehartiging en organisatie van de binnenstad van Zwolle nog versnipperd georganiseerd. KHN, HESZ, Citycentrum en Zwolle Marketing zijn betrokken bij de binnenstad en werken weliswaar samen op gebied van marketing, communicatie, uitstraling of evenementen, maar een gezamenlijke focus ontbreekt. Budgetten (uit bijdragen van ondernemers) zijn gering en niet gebundeld en er zijn veel zogenaamde freeriders die geen financiële bedrage leveren. Het ZwolleFonds brengt daar vanaf 2017 verandering in! KHN, HESZ, Citycentrum, Onderwijs-, Cultuur- en andere publieksgerichte ondernemers en Zwolle Marketing willen samenwerken aan hetzelfde doel en budgetten bundelen. Daarmee krijgen we meer slagkracht en kunnen we werken aan een toekomstbestendige en bruisende binnenstad van Zwolle.

Wat levert het op?

• Samenwerken aan hetzelfde doel: meer bezoekers en bestedingen in de stad.
• Samen meer financiële slagkracht.
• Eenduidige promotie van de Zwolse binnenstad.
• Samenwerken met de politiek: ondernemers bepalen de agenda en prioriteiten!
• Aanjaagbudgetten om nieuwe initiatieven te ontplooien.
• U beslist mee over wat er met uw bijdrage wordt gedaan.
• Maatregelen om een sfeervolle binnenstad te creëren: (kerstverlichting, banieren, plantenbakken, evenementen, tegengaan leegstand).
• Financiële ruimte voor professionele organisatiekracht ZONDER dat er geld aan de strijkstok blijft hangen.
• Gemeente draagt bij. Kom met een integraal plan als centrum en de gemeente ondersteunt financieel.
• Tegengaan freeriders, iedereen betaalt evenredig mee.

Download hier het Meerjarenbeleidsplan 2017-2021

Hoe werkt het?

Vanaf 1 januari 2017 wordt de BIZ (BedrijvenInvesteringsZone) voor de binnenstad van kracht, waarmee het ZwolleFonds een feit wordt. Alle detaillisten, horeca en publieksgerichte ondernemingen betalen mee aan dit fonds. Het te innen geld is en blijft dus geld van en voor ondernemers! Dit levert jaarlijks ca. € 285.000,- euro op. Dit is een mooi bedrag om de binnenstad gedegen aan te pakken en op de kaart te zetten. Daarnaast bekijkt de gemeente Zwolle hoe extra middelen beschikbaar kunnen worden gesteld voor de hele binnenstad. U krijgt de mogelijkheid een actieve rol te spelen in het bepalen van de besteding van deze gelden in het bestuur of in werkgroepen. Hebt u hierin interesse, meld u dan aan! Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af over de besteding van het fonds. Uw huidige financiële bijdrage aan het Citycentrum en Zwolle Marketing wordt tot nul teruggebracht. Er ontstaan voor de leden van genoemde partijen dus geen dubbele lasten!

Klik hier voor de indicatieve meerjarenbegroting (download)

 

Organisatie

organisatiestructuurDe Stichting ZwolleFonds zal op 27 december 2016 bij de notaris worden opgericht. Op 9 februari 2017 is het bestuur gevormd dat voorlopig de kar gaat trekken. Leden van het bestuur hebben hun achtergrond in de Zwolse retail, horeca en publieksgerichte activiteiten.  Er is een onafhankelijke voorzitter gevonden die officieel door de bestuursleden is benoemd. Het bestuur bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, twee vertegenwoordigers uit de retail, drie vertegenwoordigers uit de horeca en een vertegenwoordiger van een publieksgerichte onderneming. Klik hier voor meer informatie over de bestuursleden.

Het bestuur is verder verantwoordelijk voor:
— opstellen jaarplannen en begroting;
— opzetten/aansturen uitvoeringsorganisatie;
— regiefunctie.

Het bestuur laat zich bijstaan en adviseren door werkgroepen, bestaande uit ondernemers. Als u interesse hebt hieraan mee te doen, geef dit dan door! We denken daarbij in eerste instantie aan drie werkgroepen:
— schoon, heel en veilig;
— vitale en gastvrije binnenstad;
— activiteiten en promotie;

Klik hier voor de uitvoeringsorganisatie Zwollefonds

Uitgangspunt is een lean and mean organisatie. De stichting streeft naar zo laag mogelijke kosten. Hoe meer geld er namelijk over blijft, hoe meer terug gaat naar de ondernemers. Om ervoor te zorgen dat het geld uit het fonds goed terecht komt en er wordt gehandeld in het belang van de ondernemers, wordt er een kleine uitvoeringsorganisatie opgezet. Secretariaatswerkzaamheden worden zoveel mogelijk gebundeld, zodat er direct een voordeel ontstaat ten opzichte van de huidige versnipperde situatie.


dennis_kaatman_kl-copy
Je kunt het niet alleen. Samen maken wij de stad!
Dennis Kaatman | Het vliegende paard