Home » Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Algemeen

Waarom is er een fonds gekomen?
Het fonds geeft ondernemers de kans om samen initiatieven op te zetten, die bijdragen aan de economische ontwikkelingen van de binnenstad.
Voor welk gebied geldt het fonds?
Het gebied binnen de grachten, inclusief Noordereiland.
Kan het gebied groter worden?
Het is de wens van het fonds om in de toekomst alle ondernemers enthousiast te krijgen en daarmee nog meer financiële armslag te krijgen om ook grote projecten te kunnen realiseren (denk aan het Glazen Huis of de Passion). In Groningen is de hele stad lid en kan men 3 miljoen per jaar spenderen aan promotie van de stad.
Doet iedereen mee?
Ja, alle winkels, horeca- en publieksgerichte bedrijven (gelegen binnen de stadsgracht) leveren een bijdrage. Met de realisatie van het fonds behoort free riden tot het verleden.
Doet de gemeente mee?
De gemeente steunt het initiatief en zal daar waar kan medewerking verlenen zoals het verstrekken van vergunningen en ondersteunende maatregelen.
Wat heb ik aan een ZwolleFonds? Mijn zaak zit achteraf.
Je profiteert er altijd van als er meer bezoekers komen in de stad. Als het regent bij de een, druppelt het bij de ander. We moeten een antwoord vormen op internetshoppen en beleving creeëren want anders worden de bezoekersaantallen lager en komt er niemand meer in de achteraf straten.
Wat heb ik met mijn kleine zaak of buurt aan een grootschalig fonds? Ik regel liever iets met mijn buren.
We maken juist extra ruimte voor de kleinschalige initiatieven en zoeken de verbinding met het collectieve doel. Zo versterken kleinschalige initiatieven elkaar en staan ze niet op zichzelf. Daarbij profiteer je van de grotere bijdragen van grote bedrijven.
Profiteren niet alleen de grote bedrijven van dit fonds?
Dit kan ook juist een kans zijn. Haak aan bij deze initiatieven en lift mee op de successen van de groten. Dit levert ook de kleineren meer omzet op. Er blijft ook aandacht voor klein-schalige initiatieven. Juist de combinatie van groot en klein maakt de stad aantrekkelijk.
Wordt het Zwollefonds opgelegd door de gemeente?
Juist niet: dit initiatief komt van onderop. Gemeente heeft belang bij een sterke partij, ondernemersgeld wordt ingezet voor activiteiten en aankleding. Ons bedrag, aangevuld met middelen van de gemeente, wordt ingezet op activiteiten en aankleding.

Initiatief

Welke organisaties zijn initiatiefnemers?
Citycentrum, Koninklijke Horeca Nederland, Zwolle Marketing culturele-, onderwijs- en dienstverlenende instellingen en bewoners.
Hoe is het initiatief tot stand gekomen?
Eind 2014 organiseerde ING samen met de gemeente in HEDON een congres over de Zwolse binnenstad. Aanwezigen stelden toen een top 10 samen van zaken waar prioriteit aan moest worden gegeven (volgens de aanwezigen). Op nummer 1 stond het ondernemingsfonds. Aan aanwezigen werd tot slot gevraagd wie actief wilde bijdragen aan een van die top tien punten. Zij konden dan hun naambadge van die dag achterlaten bij de door hen gekozen prioriteit. Gemeente heeft daarna ronde tafel gesprekken gevoerd met deze mensen. Uit een brede projectgroep, onder voorzitterschap van wethouder Van As, die met het ondernemingsfonds aan de slag is gegaan is uiteindelijk de werkgroep naar voren gekomen. Een werkgroep van ondernemers en betrokkenen van verschillende achtergrond (retail, horeca, Zwolle Marketing, dienstverlening, onderwijs en bewoners) die aangaven tijd en energie te willen steken in de voorbereiding van zo’n fonds, dat later ZwolleFonds is gaan heten.
Blijven organisaties zoals het Citycentrum en de HESZ nog bestaan?
Jazeker, want zij zijn belangenorganisaties. Voor hun activiteiten kunnen zij straks een beroep doen op financiële steun vanuit het fonds. Uw huidige financiële bijdrage aan het Citycentrum, horeca en/of Zwolle Marketing wordt tot een minimum teruggebracht. Er ontstaan voor de leden van genoemde partijen dus geen dubbele lasten!
Heb ik wel inspraak in een stichtingsvorm?
Ondernemers hebben de mogelijkheid om een actieve rol te vervullen in bestuur en werkgroepen. Verder is het een getrapte vorm van zeggenschap die meer slagvaardig is dan een verenigingsvorm. Het ZwolleFonds is van, voor en door ondernemers, ondernemers bepalen zelf hoe het geld besteed wordt. Zodanig dat alle belanghebbenden voldoende zich herkennen in de programmering.

Kosten & opbrengsten

Waar gaat het geld aan besteed worden?
Deels aan reeds bestaande activiteiten zoals Sinterklaas intocht, sfeerverlichting e.d. en juist vooral ook aan nieuwe, door de leden aangedragen, ideeën voor hun eigen straat, plein of buurt. Klik hier voor een indicatieve meerjarenbegroting.
Wat gaat het mij kosten?
Afhankelijk van de WOZ waarde van het onroerend goed wordt de bijdrage bepaald. Dit kan variëren van € 25,00 tot € 75,00 per maand (zie tabel).

WOZ-WAARDE PER JAAR PER MAAND
< 200.000 €240 €20
200.000 – 399.999 €360 €30
400.000 – 599.999 €480 €40
600.000 – 799.999 €580 €48
800.000 – 999.999 €680 €56
> 1.000.000 €895 €75
Biedt de WOZ wel een eerlijke heffingsgrondslag?

Hoe dan ook, door de BIZ is de stichting gebonden aan de WOZ als heffingsgrondslag. Dit is wettelijk bepaald. Binnen de voorbereidende werkgroep is veel gesproken hoe te komen tot een goed keus voor bijdrage-bepaling. De werkgroep heeft bij het bepalen van de staffeling gezocht naar een zo eerlijk mogelijke verdeling van de lasten over alle ondernemers in de binnenstad. Daarbij is gekeken wat ondernemers betalen die nu al lid zijn van Citycentrum, KHN, HESZ of Zwolle Marketing. Ook zijn kleinere bedrijven daarbij zoveel mogelijk ontzien door een relatief laag instapbedrag voor de BIZ vast te stellen (240 EUR).

Naarmate panden meer waard zijn, is het redelijk te veronderstellen dat de ondernemers in deze panden ook op een betere locatie in de binnenstad zitten en dus meer BIZ kunnen betalen. De werkgroep heeft een bandbreedte aangehouden van 240-895 EUR, waarbij ondernemers die nu al meebetalen zoveel mogelijk worden ontzien of zelfs minder gaan betalen. Voor de panden met een hoge woz-waarde heeft de werkgroep gekeken wat verstandig is om als bovengrens voor de BIZ af te spreken. De werkgroep heeft bewust gekozen voor een bovengrens in de BIZ-bijdrage, omdat anders sommige ondernemers echt teveel gaan betalen. Als bijvoorbeeld een percentage zou zijn afgesproken van de woz-waarde zouden sommige ondernemers duizenden euro’s moeten gaan betalen. Dat zou teveel verzet opleveren en de stemronde in gevaar brengen. Daar speelt mee dat relatief veel panden met een hoge woz-waarde door landelijke ketens worden betrokken. En deze ketens zijn nu vaak al weinig betrokken bij de binnenstad en betalen nu ook niet mee aan activiteiten of lidmaatschap.

Als ervoor gekozen zou worden deze ketens bijvoorbeeld ineens 1500 of 2000 EUR te laten betalen (terwijl ze nu niets betalen), is de kans erg groot dat al deze grotere bedrijven gaan tegenstemmen. En dat is voor een haalbare stemronde niet gewenst: de wet schrijft namelijk voor dat niet alleen de helft van alle ondernemers moet stemmen en hier 2/3 van voor moet zijn, maar ook dat de voorstanders meer dan 50% van de woz-waarde moeten vertegenwoordigen ten opzichte van de tegenstemmers. Teveel tegenstemmers van panden met een hoge woz-waarde zou een succesvolle stemronde dus in gevaar brengen. Daarom is ook de bovengrens van de BIZ-staffeling afgetopt op 895 EUR, om daarmee ook voor ondernemers die in een pand met een hoge woz-waarde zitten de BIZ-bijdrage acceptabel te maken.

We realiseren ons dat hierdoor sommige ondernemers gevoelsmatig misschien wat weinig bijdragen, maar om strategische redenen is deze overweging zo gemaakt.

Hoeveel geld gaat er naar de organisatie?
Uitgangspunt is een “lean and mean” organisatie. Mogelijk kunnen organisatiekosten uit gemeentelijk budget gehaald worden.
Is het een belasting?
Nee, het is een bijdrage aan een fonds dat door en voor ondernemers werkt. De inning gebeurt wel via de gemeente, dit kan wettelijk niet anders.
Voor hoe lang moet ik betalen?
5 Jaar. Daarna komt er een evaluatie van de resultaten waarbij gekeken wordt of het succesvol is geweest en continuïteit wenselijk is.
Heeft de gemeente inkomsten uit het fonds?
Nee, alle gelden worden uitgekeerd aan initiatieven van ondernemers. Er gaat GEEN geld naar de gemeentekas.
Doet de gemeente ook een duit in zakje?
De gemeente Zwolle heeft wel de intentie uitgesproken een forse bijdrage te willen doen in het fonds. De gemeente heeft voor 2017-2018 middelen vrijgemaakt voor het ondersteunen van goede initiatieven die voldoende draagvlak hebben onder de ondernemers.
Blijft er niet te veel geld aan de strijkstok hangen (lees: organisatiekosten)?
We kiezen voor een lean en mean organisatie maar het werken met vrijwilligers kent zijn grenzen. Je hebt professionele uitvoeringskracht nodig. De huidige partijen kunnen dat niet er naast doen en niemand heeft nu echt die taak. Het neemt alle betrokken ondernemers veel werk uit handen en geeft ons ruimte met onze core-business bezig te zijn.

Uitvoering

Doet het fonds niet het werk van Zwolle Marketing?
Nee. Zwolle Marketing doet de marketing van de stad, het fonds realiseert activiteiten in de binnenstad.
Waar gaat het geld aan besteed worden?
Deels aan reeds bestaande activiteiten zoals Sinterklaas intocht, sfeerverlichting e.d. en juist vooral ook aan nieuwe, door de leden aangedragen, ideeën voor hun eigen straat, plein of buurt. Klik hier voor een indicatieve meerjarenbegroting.
Wie bepaalt waaraan het geld wordt uitgegeven?
Dit gebeurt door vertegenwoordigers uit de winkeliers, de horeca en cultuur, die daarbij hun achterban raadplegen.
Hoe worden aanvragen voor budget uit het fonds beoordeeld, welke criteria gelden er?
Momenteel worden de criteria hiervoor voorbereid. Duidelijk is dat er criteria moeten komen, die gedragen worden door de ondernemers. Dit is heel belangrijk. Uitgangspunt hierbij moet zijn duidelijke voorwaarden vooraf , een eerlijke en rechtvaardige toetsing van de aanvraag en een verantwoording achteraf. In den lande zijn gelukkig veel voorbeelden van uitgewerkte criteria, de werkgroep denkt dat deze genoeg aanknopingspunten bieden voor het opstellen van criteria op Zwolse leest.
Komt er controle op de uitgaven en de resultaten van de activiteiten?
Ja, iedereen die een beroep doet op een bijdrage moet dit onderbouwen en na afloop aantonen wat het effect van de activiteit is geweest. De financiële verantwoording van gelden wordt gecontroleerd door een accountant.
Staat uw vraag er niet bij? Klik dan hier om ons een bericht te sturen, wij geven u graag antwoord.


 

yvonne tijhuis Modetheater
Alleen red je het niet in een stad. Wij hebben elkaar nodig; mentaal en financieel. Daarom onze krachten bundelen via het ZwolleFonds. Hierdoor wordt het voor ons allemaal gemakkelijker en overzichtelijker. Maak er gebruik van!
Yvonne Tijhuis | Modetheater